1. Tỉ lệ chuyển đổi bán hàng (Sales conversion rate)
  2. Lượng truy cập
  3. Tỉ lệ đăng ký nhận email
  4. Doanh thu trên lượng truy cập
  5. Chi phí chốt đơn hàng
  6. Giá trị đơn hàng trung bình
  7. Tỉ lệ khách hàng quay lại
  8. Tỉ lệ đơn hàng bị bỏ quên
  9. Điểm đánh giá trung bình của khách hàng
  10. Giá trị trọn đời của khách hàng